Všeobecné obchodní podmínky

Stav ke dni Duben 2017

Tyto obchodní podmínky definují podmínky, za kterých probíhá užívání služby eDarling, provozované společností Spark Networks Services GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999 Berlin, Německo (dále jen “eDarling”).

Výhradně platí jen tyto Všeobecné obchodní podmínky. Odlišné obchodní podmínky stanovené zákazníkem neakceptujeme.

1. Popis rozsahu služeb

 1. eDarling provozuje internetový seznamovací portál, který poskytuje zákazníkům bezplatné (základní členství) i placené služby (VIP členství). Zákazník získá přístup k databázi eDarlingu, profilům ostatních zákazníků a informace o nich. Nabídka je dostupná např. pod doménou https://www.edarling.cz resp. na webových stránkách spolupracujících partnerů, do kterých je eDarling integrován.
 2. Všichni zákazníci mají možnost se zdarma zaregistrovat, jednou vyplnit osobnostní test, založit si profil a udržovat ho. Poté jim budou zasílány individuální seznamy navrhovaných partnerů (bezplatné “základní členství”).
 3. Zákazníci, kteří si zaregistrovali bezplatné (základní) členství, mohou kdykoliv uzavřít placené (VIP) členství. Před uzavřením placeného (VIP) členství je zákazník informován o příslušné placené službě a platebních podmínkách. Smlouva se zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník kliknutím potvrdí objednávku placeného (VIP) členství a s ní související platební povinnosti, jak blíže uvedeno v článku 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 4. eDarling je oprávněn pověřit třetí osoby a osoby použité ke splnění povinnosti poskytováním části nebo celého spektra služeb. Nesmí to však být na újmu kvalitě poskytovaných služeb pro zákazníka.
 5. eDarling nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu. Z tohoto důvodu eDarling neodpovídá za to, když během doby trvání smlouvy k žádnému kontaktu nedojde. To neplatí v případě, že byla jako součást určitého placeného (VIP) členství sjednána „garance zprostředkování“ kontaktu. Je-li sjednána „garance zprostředkování“ kontaktu, platí pro ni následující zvláštní podmínky: v rámci šestiměsíční doby trvání se eDarling zaručuje zprostředkovat zákazníkovi minimálně 10, v rámci dvanáctiměsíčního placeného (VIP) členství pak minimálně 20 kontaktů. Jako kontakt platí: (i) každá zpráva napsaná jiným uživatelem, kterou obdržíte jako důsledek Vámi zaslaného úsměvu, zaslaných otázek nebo zaslané zprávy, a (ii) každá Vámi napsaná zpráva, kterou odešlete jinému uživateli jako důsledek zaslaného úsměvu, zaslaných otázek nebo zaslané zprávy z jeho strany. Dalším předpokladem uplatnění Vašeho nároku na záruku jsou v případě, že jste během svého šestiměsíčního členství učinili minimálně 4 resp. během dvanáctiměsíčního členství minimálně 8 pokusů o kontakt, a to ve formě odeslané samostatně formulované textové zprávy, že jste kompletně vyplnili „Můj profil“ a „Mé hledání“, že jste na svůj profil nahráli alespoň jednu fotografii, že máte aktivní placený uživatelský účet a že se pravidelně na svůj profil přihlašujete a že nám nejpozději 14 dnů před uplynutím své výpovědní lhůty oznámíte e-mailem na adresu [email protected] , že si přejete využít svého nároku na garanci zprostředkování kontaktu.
  Jsou-li splněny tyto podmínky, máte nárok na jednorázové bezplatné prodloužení svého placeného (VIP) členství o sjednanou smluvní dobu.
 6. eDarling zablokuje údaje zákazníků v případě, že se dozví, že jsou tyto údaje nesprávné. Za takové údaje jiných zákazníků však eDarling nemůže přebírat odpovědnost ani záruku.
 7. eDarling zaručuje dostupnost služeb z 99,7% z kalendářního roku. Do dostupnosti služeb se nezahrnují výpadky služby neovlivnitelné eDarlingem, zaviněné např. nutnou údržbou, vyšší mocí nebo technickými poruchami internetu.
 8. Aby mohl zákazník využívat služeb eDarlingu v plném rozsahu, musí používat nejnovější technologie (prohlížeče) resp. musí umožnit použití těchto technologií na svém počítači (např. aktivovat Java Skript, cookies). Užívá-li starší nebo málo rozšířené technologie, může se stát, že bude moci využívat služeb eDarlingu pouze v omezeném rozsahu.

2. Přístup/uzavření smlouvy

Bezplatné členství

 1. Přístup k užívání služeb eDarlingu předpokládá úspěšnou registraci zákazníka a jeho následné přihlášení. K registraci potřebuje zákazník platnou e-mailovou adresu a zvolené uživatelské heslo.
 2. Podmínkou registrace je plnoletost zákazníka.
 3. Po registraci obdrží zákazník e-mail potvrzující uzavření smlouvy o bezplatném (základním) členství.
 4. Přihlášením vzniká mezi eDarlingem a zákazníkem nejprve smluvní vztah bezplatného (základního) členství, který trvá do doby, než je ze strany zákazníka uzavřena smlouva na placené (VIP) členství. Tento vztah se řídí úpravami těchto Všeobecných obchodních podmínek platných k datu, kdy došlo k registraci zákazníka do služby eDarling.

Placené (VIP) členství

 1. Pro získání placeného (VIP) členství je nutné, aby zákazník provedl nákup placeného (VIP) členství ve službě eDarling (tj. zvolil druh svého členství, zadal platební údaje a toto potvrdil kliknutím na „Koupit“) a platba za tuto službu byla ve sjednané výši připsána na účet eDarling.
 2. Před nákupem placeného (VIP) členství je zákazník informován o všech podstatných skutečnostech, jako o obsahu příslušné služby, době poskytování služby, cenách a platebních podmínkách.
 3. Smluvní vztah placeného (VIP) členství vzniká až v okamžiku, kdy zákazník obdrží od eDarlingu potvrzení o aktivaci placené služby e-mailem. Email je odeslán automaticky ihned po připsání platby za tuto službu na účet eDarling.
 4. Spolu s potvrzujícím e-mailem jsou zákazníkovi zaslány také smluvní informace (informace o členství) stejně jako Všeobecné obchodní podmínky platné k datu uzavření smlouvy, a to v podobě, která umožňuje uložení či vytisknutí ze strany zákazníka.

3. Platební podmínky

 1. Úhradu poplatků za zvolenou dobu členství je nutno provést předem na bankovní účet eDarlingu.
 2. Uzavřením placeného (VIP) členství a zadáním platebních údajů dává zákazník eDarlingu oprávnění k provedení platby.

4. Využití, předávání a zprostředkování dat

 1. Při provozování služeb se eDarling vždy řídí zákonnými předpisy, zejména zákonnými ustanoveními na ochranu dat, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a mediálními zákony.
 2. Informace o tom, jak eDarling zachází s osobními daty zákazníků, najdete v odkazu Prohlášení o ochraně dat.

5. Odhlášení, automatické prodloužení, výpověď

 1. Zrušení bezplatného (základního) členství (vymazání profilu) zákazníkem je možné kdykoliv. Klikněte na “Můj účet“, na tlačítko „Členství“ a pod „Informace o mém profilu“ klikněte na “zde”.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že každá smlouva o placeném (VIP) členství se automaticky prodlužuje o stejnou již dříve smluvně sjednanou dobu trvání, pokud zákazník smlouvu nevypoví během výpovědní lhůty před uplynutím smluvní doby. Automatické prodloužení smlouvy slouží k tomu, aby mohl zákazník využívat služeb eDarlingu bez nutnosti činit jakékoliv formální kroky, které by mohly omezit jeho nepřetržitý přístup ke službám VIP. Přerušení služeb ze strany eDarlingu, způsobené tím, že zákazník nezaplatil poplatek za placené (VIP) členství, se nezapočítává do doby trvání smlouvy o placeném (VIP) členství, která se po zaplacení náležité částky prodlužuje o odpovídající dobu.
 3. Výpovědní lhůta pro řádnou výpověď placeného (VIP) členství končí 3 dny před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy. eDarling se zavazuje zákazníka minimálně tři týdny před koncem sjednané trvání placeného (VIP) členství upozornit na ukončení doby platnosti jeho členství a na tu skutečnost, že pokud zákazník ve lhůtě dle tohoto článku placené (VIP) členství nevypoví, bude služba automaticky prodloužena, a to na stejné období a za stejných nebo pro zákazníka výhodnějších finančních podmínek při zachování stejného nebo kvalitnějšího standardu poskytovaných služeb. V případě placeného (VIP) členství, které je sjednáno na dobu 1 měsíce, je eDarling povinen upozornit zákazníka dle předcházející věty minimálně 5 dnů před koncem doby trvání tohoto členství.
 4. Výpověď placeného (VIP) členství nabude účinnosti jen v případě, že ji provedete pomocí online formuláře v záložce “Členství”, nebo bude doručena v písemné formě (např. dopisem).
 5. V případě písemné výpovědi Vás z důvodu ověření identifikace a ochrany před zneužitím žádáme, abyste ve své písemné výpovědi dle možností uvedl/a e-mailovou adresu, pomocí které se přihlašujete na eDarling, nebo bezpečnostní kód. Písemnou výpověď zašlete poštou či faxem na:

  Spark Networks Services GmbH
  – Péče o zákazníka –
  Kohlfurter Straße 41/43
  10999 Berlín
  Německo
  Fax: +49 30 868 000 312

 6. Po ukončení placeného (VIP) členství se zákazník automaticky vrací k neplacenému (základnímu) členství a s ním spojeným omezeným rozsahem služeb.
 7. Právo obou stran na mimořádnou výpověď jak neplaceného (základního) členství, tak i placeného (VIP) členství zůstává nedotčeno. Důvodem pro mimořádnou výpověď ze strany eDarlingu je zejména to, pokud zákazník při přihlášení resp. objednávce a/nebo pozdější změně svých dat záměrně uvede falešné údaje, dále jestliže opakovaně poruší tyto všeobecné obchodní podmínky, přestože eDarling na dodržování všeobecných obchodních podmínek předtím neúspěšně upozorňoval (upomínka).

6. Odpovědnost ze strany eDarlingu

 1. eDarling odpovídá v rámci smlouvy pouze za škody způsobené zákazníkovi, (1) které způsobili eDarling, jeho zákonní zástupci nebo osoby použité ke splnění povinnosti úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, (2) za ublížení na životě, těle nebo zdraví, založené na porušení povinností ze strany eDarlingu, jeho zákonných zástupců nebo osob použitých ke splnění povinnosti a (3) za škody vzniklé porušením povinností, jejichž plnění je předpokladem řádné realizace smlouvy a na jejichž dodržování se zákazník pravidelně spoléhá a může spoléhat (kardinální povinnost).
 2. V případech uvedených v čl. 6, a (1) a (2) odpovídá eDarling za škodu neomezeně. V ostatních případech se nárok na náhradu škody omezuje na předvídatelnou škodu, charakteristickou pro tento druh smluv.
 3. V jiných případech než v těch, které jsou popsány v článku 6. a., je odpovědnost ze strany eDarlingu – bez ohledu na právní důvod – vyloučena.
 4. Uvedená omezení odpovědnosti se vztahují na všechny orgány, zaměstnance a osoby použité ke splnění povinnosti eDarlingu.
 5. Jedná-li se o odpovědnost na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ze záruky nebo pro záměrné uvedení v omyl, není odpovědnost předchozí úpravou dotčena.

7. Odpovědnost a povinnosti zákazníka/zakázané chování/zproštění odpovědnosti

 1. Zákazník sám odpovídá za obsah svého profilu a rovněž za veškeré informace, které eDarlingu poskytne.
 2. Zákazník ujišťuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a že popisují jeho osobně. Smluvní strany se dohodly, že eDarling má právo správnost uvedených údajů případně ověřit.
 3. Zákazník se zavazuje využívat služby portálu eDarling pouze za účelem hledání vážné známosti. Zároveň stvrzuje, že se v okamžiku registrace nenachází v jiném trvalém vztahu.
 4. Zákazník ujišťuje, že v souvislosti se svým členstvím nesleduje žádné podnikatelské a/nebo obchodní záměry. Zavazuje se nevyužívat seznamovací portál pro komerční nebo obchodní účely (srov. níže písm. g.)
 5. Zákazník ujišťuje, že v rámci nabídek a služeb eDarlingu nevloží žádné fotografie, texty, software nebo jiné autorsky chráněné informace, aniž by k tomu disponoval potřebnými právy nebo povoleními.
 6. Zákazník se zavazuje, že při registraci a užívání seznamovacího portálu dodrží veškeré příslušné použitelné zákony.
 7. Zákazník za žádných okolností nesmí zejména (zakázané chování):
  • záměrně vydávat osobní údaje třetích osob (včetně e-mailové adresy) za své vlastní. Zejména nesmí uvádět bankovní spojení nebo údaje o kreditních kartách třetích osob;
  • zpřístupnit osobní informace jako jméno, telefonní a faxová čísla, adresy bydliště, e-mailové adresy, foto/videosoubory a/nebo URL bez svolení oprávněných třetích osob;
  • šířit hanobící, urážlivý nebo jinak protiprávní materiál nebo podobné informace;
  • ohrožovat nebo obtěžovat jiné osoby nebo porušovat práva (včetně osobnostních práv) třetích osob;
  • nahrávat soubory, které obsahují viry (infikovaný software);
  • užívat službu způsobem, který negativně ovlivňuje dostupnost nabídek pro ostatní zákazníky, zejména vyplňovat údaje ve vlastním profilu v jiném jazyce než v češtině nebo slovenštině;
  • zachycovat neoprávněně e-maily nebo se pokoušet o jejich zachycení;
  • dělat reklamu jiným portálům;
  • odesílat řetězové dopisy;
  • uvádět v popisu osob (profilu) jména, adresy, telefonní nebo faxová čísla, e-mailové adresy, uživatelská jména popř. jiné kontaktní údaje na komunikační nebo jinéinternetové služby;
  • předávat uživatelská jména osob a hesla třetím osobám nebo je využívat společně se třetími osobami.
 8. Za nepřípustné komerční nebo obchodní využití se ve smyslu těchto pravidel považují zejména:
  • placené nabídky zboží nebo služeb jakéhokoliv druhu, výzvy k podávání odpovídající nabídky nebo odkaz na nabídku dostupnou na jiném místě;
  • propagace obchodních internetových stránek, tj. zejména takových, na kterých je nabízeno placené zboží nebo služby, které slouží k zobrazení nebo propagaci firem nebo jiné komerční internetové stránky. To platí zejména pro reklamu ve formě pop-up oken, bannerů nebo zvláště zvýrazněných nebo nápadných odkazů;
  • odkazy (přímé nebo nepřímé) na seznamovací portál jiného provozovatele;
  • uvádění telefonních čísel barevných linek (zejména čísel s 900 na začátku) nebo obdobných čísel pro zasílání SMS (prémiové SMS) v rámci seznamovacího portálu;
  • kontaktování ostatních uživatelů za účelem následného výdělku, zejména s následným odkazem na telefonní čísla barevných linek pro zasílání SMS nebo čísla na 900;
  • hledání zaměstnanců, modelů/modelek atd. pro agentury nebo placené služby;
  • komerční shromažďování profilových údajů dostupných přes seznamovací portál nebo zjišťování těchto údajů (např. telefonních/mobilních čísel) od jiných zákazníků, např. ke komerčním účelům, k účelům reklamy nebo dalšího prodeje;
  • šíření reklamy v jakékoliv formě mezi ostatními uživateli služby nebo jinými zákazníky a posílání zpráv sloužících obchodním účelům. To se vztahuje zejména na vkládání a uvádění takových odkazů do profilů nebo zasílání zpráv pomocí vnitřního komunikačního systému.
 9. Poruší-li zákazník povinnost vyplývající z uživatelského vztahu, může eDarling podle zákonných ustanovení požadovat náhradu za takto vzniklé škody nebo zaplacení nezbytných nákladů. To neplatí, pokud uživatel neodpovídá za porušení povinností. Zákazník se zejména zavazuje zprostit eDarling jakékoliv odpovědnosti a všech závazků, výdajů a nároků, které eDarlingu vzniknou jako důsledek nepřípustného chování zákazníka, jako jsou např. pomluvy, urážky, porušení osobnostních práv, porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob nebo z výpadku služeb pro ostatní zákazníky.

8. Zablokování v případě podezření

 1. V případě odůvodněné stížnosti třetí osoby, při podezření na porušení práv nebo těchto všeobecných obchodních podmínek je eDarling oprávněn zablokovat uživatelský profil zákazníka, který tuto stížnost nebo toto podezření vyvolal. Právo na mimořádnou výpověď (bod 5 g.) tím zůstává nedotčeno.
 2. Je-li to pro eDarling možné, musí zákazníkovi před zablokováním účtu zaslat upomínku, aby měl příležitost vysvětlit podezření nebo zjednat nápravu. Není-li předchozí upomínka možná, např. když je zablokování nutné k tomu, aby se zabránilo případné škodě způsobené eDarlingu nebo jinému zákazníkovi, informuje eDarling zákazníka o zablokování účtu neprodleně poté, co k němu došlo, a poskytne mu příležitost se k záležitosti vyjádřit a zjednat nápravu.
 3. eDarling je oprávněn kdykoli smazat resp. zablokovat obsah, pokud to bylo nařízeno soudem, státními úřady nebo byl ukončen uživatelský vztah. To platí i v případě, že smazání nebo zablokování je nutné k tomu, aby byla odvrácena škoda hrozící eDarlingu nebo jiným zákazníkům.
 4. Závazek zákazníka uhradit smluvně sjednanou dlužnou úhradu v rámci placeného (VIP) členství zůstává zablokováním obsahů nedotčena. Pokud byl přístup zákazníka k plněním placeného (VIP) členství zablokován a prokáže-li se následně zablokování jako neoprávněné, placené (VIP) členství se adekvátně prodlouží. Není-li prodloužení možné nebo objektivně únosné, vrátí eDarling zákazníkovi zaplacenou úhradu, které odpovídá době zablokování.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Strany se dohodly, že smluvní vztah založený smlouvou se bude řídit právním řádem Spolkové republiky Německo. V důsledku této volby práva však není zákazník zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu České republiky. Legislativa Německé spolkové republiky podléhá výjimce úmluvy OSN o prodeji. Předpisy, které jsou příznivější pro spotřebitele, a které nelze vyloučit prostřednictvím vybrané doložky zákona, podle legislativy země obvyklého bydliště spotřebitele, musí zůstat nezměněny.
 2. Neexistují vedlejší písemná nebo ústní ujednání.
 3. Celková nebo částečná neplatnost jednotlivých ustanovení této dohody nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení.
 4. Nejsme povinni ani ochotni se podílet na postupu řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím orgánem.

POUČENÍ O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 obč.z. (1829/2012 Sb.) máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodů písemnou formou (např. e-mail, dopis). Lhůta začíná běžet uzavřením smlouvy. Pro zachování odvolací lhůty postačí včasné odeslání odstoupení.

Můžete použít přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinnost. Máte také možnost vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy přímo na našich webových
stránkách
nebo poslat na adresu:

Spark Networks Services GmbH
– Péče o zákazníka –
Kohlfurter Straße 41/43
10999 Berlin
Německo

Následky odstoupení od smlouvy

V případě platného odstoupení od smlouvy jsou obě dvě strany povinny vrátit oboustranně obdržené plnění resp. čerpané výhody (např. úroky). Nejste-li schopen/a vrátit přijaté plnění zcela nebo částečně nebo jen ve zhoršeném stavu, musíte nám poskytnout odpovídající náhradu resp. náhradu hodnoty. To může vést k tomu, že budete muset přesto splnit své smluvní finanční závazky za období až do odstoupení od smlouvy. Povinnost vrátit již zaplacené částky musí být splněna do 14 dnů. Lhůta Vám začíná běžet okamžikem odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy, pro nás pak tato lhůta začíná běžet okamžikem doručení Vašeho odstoupení od smlouvy.

Zvláštní upozornění

Vaše právo na odstoupení od smlouvy zaniká předčasně, jestliže smlouva byla na Vaše výslovné přání oběma stranami zcela splněna, ještě než jste uplatnil/a své právo na odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Spark Networks Services GmbH
Kohlfurter Straße 41/43
Berlín 10999
Německo

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb: předplacené VIP členství na portálu www.edarling.cz.

Datum objednání/ Datum obdržení (aktivace)*:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:

______________________
Podpis spotřebitele
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.